Az ifjúsági munkanélküliség és az iskolaszerkezet

Munkanélküliség

Munkanélkülinek, állástalannak hívunk minden olyan személyt, aki egy adott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát. A közgazdaságtan megfogalmazása szerint a munkanélküliek és a foglalkoztatottak, vagyis a munkaerő piacon jelenlévők együttesen alkotják a munkaerő-állományt. A munkanélküliségi ráta nem más, mint a munkanélküliek számának és a munkaerő-állománynak a hányadosa százalékos formában kifejezve.

A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon (piros) és az Európai Unióban (kék) 1993-2004 között.

Különbséget kell tennünk regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek között. Előbbiek az illetékes állami hatóságnál – Magyarországon a lakóhelyükhöz tartozó munkaügyi hivatalnál – bejelentkezve, egyrészt az állam számára is figyelemmel kísérhetőek, másrészt jogosultak az úgynevezett munkanélküli ellátások igénybevételére. Utóbbiak ezzel szemben nem regisztráltatják magukat sehol, így támogatást sem vehetnek igénybe és számuk sem határozható meg pontosan.

A munkanélküliség gazdasági okai

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja: a munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig az egész gazdaság és a társadalom szempontjából súlyos probléma, ami ellen küzdeni kell, piaci és állami eszközökkel egyaránt. Egyik fő probléma az a munkanélküliség emberre gyakorolt hatása. A munkanélküliség csökkenti az egyén önbecsülését, mellőzöttnek érzi magát, akire nincs szüksége a társadalomnak, és kénytelen segélyekből megélni. A közgazdászok nagy része egyetért abban, hogy a piacgazdasági rendszerekben a munkanélküliség bizonyos mértéke természetesnek mondható

Az ifjúsági munkanélküliség és az iskolarendszer

Az utóbbi két évtized legnagyobb kihívását a munkanélküliség jelentette. Különösen érzékenyen érintette a hirtelen megjelenő ifjúsági munkanélküliség az oktatást, főként a szakképzést.

Az ifjúsági munkanélküliség a Nyugat-Európai országokban

A Nyugat-Európai országok már a hetvenes évek második felétől szembesültek ezzel a problémával. 1973-83 között az olajárrobbanás és a munkaerőpiacra lépő fiatal korosztály nagyobb létszáma miatt szinte mindegyik országban növekedett a 25 éven aluliak munkanélküliségi rátája.

1. táblázat – Az ifjúsági munkanélküliség rátája különböző OECD-országokban 1973–83 között

Forrás: New Policies for the Young. OECD, 1985.

A 80-as évek második felében a kedvező gazdasági folyamatok eredményeképpen csökkent ugyan az ifjúsági munkanélküliség rátája a fejlett országokban, de a 90-es évek elejére ez a folyamat lelassult. A svédeknél és a németeknél sikerült alacsonyan tartani a fiatalok munkanélküliségi rátáját, oly módon, hogy megpróbálták minél tovább benntartani a fiatalokat az iskolarendszerben.

Ifjúsági munkanélküliség és az oktatási rendszer a Nyugat –Európai országokban

Az olajárrobbanás és az azt követő gazdasági recesszió folytán felerősödött a piac szerepe, és miután az iskolarendszerből kilépő fiatalok nem tudtak elhelyezkedni, az oktatás szerepe átértékelődött. Leginkább a munkára való felkészítés volt az intézmények feladata. A szakképzés szerepe át és fel is értékelődött. Ezek több irányban is hatottak az oktatás szerkezetére. Egyrészt mindenképp tenni kellett valamit a hátrányos helyzetű fiatalokkal, akiket a munkanélküliség fokozottan érintett. Németországban sikeresnek mondható duális szakképzés elemeit próbálták meg becsempészni a középfok felső és alsó szintjére. Ez azt is jelentette, hogy egyes országokban újra megjelent és felerősödött a szakképzési ág.

A munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség alakulása Magyarországon

A munkavállalási korú népesség 1990-95 között kissé növekedett, de a foglalkoztatottak száma 27 %-al, másfél millióval csökkent.

3. táblázat – Népesség és gazdasági aktivitás (év eleji adatok, ezer fő)

 Forrás: KSH Munkaerőmérleg.
 Az 5 év alatt megszűnt munkahelyekről elbocsátottak nagy része nem munkanélküli lett, hanem gazdaságilag aktív, ami a háztartásbelieket, az árnyékgazdaságban dolgozókat jelentette. Egy másik része a regisztrációs szabályok miatt kimaradt, valójában a munka nélkül lévőket is takarhatja, elsősorban a tizenéves, középfokú végzettséget még nem szerzett, de az iskolarendszerből lemorzsolódó fiatalokat.

A munkanélküliség típusai:

Frikcionális munkanélküliség, oka: az emberek változtatják lakóhelyüket, állásukat vagy életciklusuk más-más szakaszaiba lépnek.
Strukturális jellegű: oka, hogy a munkaerő kínálat és munkaerő kereslet között eltérések lehetnek.
Ciklikus munkanélküliség, melynek fő oka, hogy alacsony szintű a munka összkereslete. A ciklikus jellegű munkanélküliség nagyrészt a gazdaság állapotával függ össze, a frikciós munkanélküliség a fiatalok munkába állási szokásaival, míg a strukturális munkanélküliség valamivel szorosabban kapcsolódik az oktatási rendszerhez. A magyar adatok azt mutatják, hogy az életkor emelkedésével csökken a munkanélküliség aránya. (4. táblázat)

4. táblázat – A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, 1995.

 Forrás: KSH, Magyar Statisztikai Zsebkönyv

Az országos adatok azt is mutatják, hogy minél alacsonyabb valakinek a végzettsége annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy munkanélkülivé lesz. (1994) Az iskolázottság szintjének emelése önmagában még nem gyógymód a munkanélküliség csökkentésére. A fiatalok munkanélküliségének országok közötti eltérései nem mutatnak összefüggést az iskolázási arányokkal. Az oktatás kiterjesztése csak rövidtávon mérsékeli feltétlenül a munkaerő-kínálatot, ill. a munkanélküliséget. Néhány év távlatában már csak akkor gyakorol kedvező hatást, a munkaerőpiacra, ha az oktatás a munkaerő-keresletnek megfelelő színvonalon és összetételében bővül.  

Fontos megemlíteni, hogy a munkanélküliség a roma fiatalok körében kiemelkedően nagy. Bár a romák iskolázottsága sokat javult az elmúlt évtizedekben még most is az országos átlagnál jóval kevesebb roma jut el a nyolcadik osztályig. Ez a tény és a velük szemben lévő erős és negatív diszkrimináció magyarázza a roma népesség megdöbbentően magas munkanélküliségét.  

Az iskolarendszer válasza

Azokban az iskolákban ahol tovább bent tartják a fiatalokat a képzésben sikeresebben küzdöttek meg az ifjúsági munkanélküliséggel. Magyarországon a 80-90-es években ez nem sok sikerrel járt. Ha az adatokat vizsgáljuk, látjuk, hogy 1986-91 között a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzettek aránya durván 23 % -ról több mint 35 %-ra nőtt. Vagyis a várható demográfiai csúcshoz az iskolarendszer szerkezete nem alkalmazkodott, a tanulói többletet kinyomta a munkaerőpiacra.

2. ábra    Forrás: KSH, Statisztikai Évkönyv, 1995.

Az ifjúsági munkaerőforrás adatai figyelembe véve több következtetés is levonható:

  • 1989 után egyre nagyobb létszámúak a pályakezdő korosztályok.
  • A nagy létszámú korosztályok megjelenésére a képzés csak néhány évkéséssel reagált, ennek következményeként a 90-es évek elején megnőtt a pályakezdők között az alacsonyabb képzettségűek aránya.
  •  A 80-as évek második felében 25 % körül alakult a 8 általánossal vagy kevesebbel rendelkező pályakezdők aránya, ez 1990-re csaknem 34 %-ra nőtt.
  • A 90-es években nagyjából visszaállt a 80-as évekre jellemző megoszlás, a technikumok megjelenésével nőtt a középiskolai végzettségűek aránya.
  • Az általános képzés bővülése
  • Az iskolaszerkezetben a legjelentősebb változás a hároméves szakmunkásképzésbe belépő tanulók számának a csökkenése, és ezzel egy időben az érettségihez vezető iskolatípusokba belépők arányának a növekedése.

1989 után az általános iskola befejezését követően tovább tanulók aránya rövid ideig csökkent. Ezt a tendenciát a speciális szakiskola rendszerbe állítása és a középiskolai expanzió elindulása megfordította. Így 1985-94 között az általános iskola utáni továbbtanulás aránya 93,6 %-ról 98,8 %-ra nőtt. Ez a magas arány egyben azt is jelzi, hogy a magyar társadalom egészében lezajlott az a –nyilván a generációs változáshoz kapcsolódó – változás, aminek eredményeképpen az általános iskola ma már nem tekinthető befejezett oktatásnak.

A gimnáziumban tovább tanulók aránya 1994-ben már meghaladta az összes végzős egynegyedét. Még nagyobb mértékű a szakközépiskolákban tovább tanulók arányának a növekedése. (32,6) A hároméves szakmunkásképzőkből kiszoruló tanulók egy része, a speciális szakiskolákban tanul tovább. Az elmúlt években ennek az iskolatípusnak a látványos expanziója zajlott le, amit a kedvező finanszírozási feltételek is erősítettek.

A gazdaság és az oktatás közötti kapcsolat erősítése

A növekvő ifjúsági munkanélküliség és a szakképzés válsága következtében a 80-as évek végén, a 90-es évek elején nálunk is megjelent az igény arra, hogy a gazdaság és az oktatás között szorosabb legyen a kapcsolat. 1988 óta a gazdálkodó szervezetek kötelesek hozzájárulni a szakképzési intézményekbe járó tanulók gyakorlati oktatásának költségeihez.

A gazdasági válságok miatt szerte a világon csökken a gazdaság hajlandósága a szakképzésben való közvetlen részvételre. Nálunk a nagyiparnak a 80-as évek végén kezdődő leépülése sorozatos tanműhelybezárásokkal és felszámolásokkal járt, ezzel akut válságot generálva a szakmunkásképzésben. Az üzemi tanműhelyi és üzemi munkahelyi képzési helyek számának csökkenése mind a mai napig tart. (3. ábra)

A nagyipar szerepe a képzésben és a munkaerő utánpótlás felszívásában összezsugorodott, a kisiparban viszont ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg. A kisiparosok számára nyújtott adókedvezmény igen csekély, a kisiparosoknál tanulók száma ettől függetlenül sokszorosára növekedett, 1990-es 5-6 ezerről 1994-re, 35 ezerre.

A tanulóknak szánt programok

Szakértői becslések szerint egy-egy korosztály 20-25 %-a lép ki úgy 13-14 éves korában az általános iskolából, hogy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségekkel. Nagy részük megfelelő fejlesztéssel alkalmassá tehető, egy kisebb hányad esetében azonban számolni kell azzal, hogy csak is olyan gyakorlati orientációjú és az általános alapkészségek fejlesztését szolgáló oktatási formába léphet be, mint amilyen a speciális szakiskola.

A képzetlen hátrányos helyzetű tizenéves fiatalok fokozottan ki vannak téve a hosszú távú munkanélküliség veszélyének. Vannak ugyan felzárkóztató programkezdeményezések, de ezek sajnálatos módon elszigetelten működnek. Központi projekt keretében folyik a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzését célzó fejlesztő munka. 1991 óta az önkormányzatok kiegészítő normatív támogatást igényelhetnek a romákat felzárkóztató programokra.

A hátrányos helyzetű fiatalok iskolai és munkaerő- piaci beilleszkedési problémáinak enyhítésére összehangolt, de egyes csoportokat jobban megcélzó felzárkóztató regionális programok kidolgozására, beindítására és azok eredményeinek visszacsatolására lenne szükség.

 

 

 

 

 

Felhasznált Irodalom:

http://hu. Wikipédia.org/wiki/munkan, www.palya.hu, Garami Erika- Szabó Ildikó: Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet. Fővárosi Pedagógiai intézet, Bp. 1993. , Ifjúság 93’ TÁRKI, Bp. 1993, Jelentés a magyar közoktatásról 1995. Országos Közoktatási Intézet Bp. 1996.

 

Szabó Nelli_2007.