MIGRÁCIÓ

A migráció kérdése az 1900-as években itthon és külföldön is a politika és a szélesebb nyilvánosság fokozott érdeklődését váltotta ki. A globalizáció következtében a nemzetközi erőforrásmozgások – tőke és munka – intenzívebbé váltak, több országban erősödtek a konfliktusok a migránsok és az őslakosok között. Az európai társadalmak öregedésére és fogyására reagálva a migráció komolyan szóba jött a népességcsökkenés megállításának eszközeként.

Kik tekinthetők migránsoknak?

Klasszikus megfogalmazás, értelmezés szerint azok tekinthetők migránsoknak, akik lakóhelyüket elhagyva más országba költöznek, ott tartósan letelepednek a befogadó, ill. célország állandó népességének részévé vállnak. Egy meghatározott országban egy adott időszakban élők közül azok tekinthetők migránsnak, akik tartósan ott élnek, és nem az adott országban születtek.

Az Európai államok évszázadokon keresztül kibocsátó országok voltak, ebben az 1960-as években következett gazdasági növekedés hozott változást, ekkortól váltak befogadóvá. A bevándorlás első hullámaival érkezők az adott országok munkaerőhiányát voltak hivatott pótolni. A gazdaságilag motivált migrációt a családformálódás és egyesítés szándékával történt mozgások kisérték. A migráció motivációs keretét döntően most is ez a két tényező alkotja.

A politikai okok, háború vagy természeti katasztrófa is arra kényszerítheti az embereket, hogy átmenetileg vagy tartósan más országokba vándoroljanak. Svájcban, Németországban, Ausztriában, Belgiumban a legmagasabb az arányuk. a legtöbb külföldi pedig Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban él.

A 1990-es évek migrációját a délszláv háború táplálta. Szerepe volt a transzformációs országokban tapasztalható recessziónak, a megélhetési nehézségeknek is.  Az évtized második felében a családegyesítés tartotta fenn a migrációt.  A 1990-es évek adatai szerint a volt Jugoszláviából kivándoroltak 60,2 %-a a török migránsoknak pedig 74, 1 %-a Németországot választotta. Svájc a második, Ausztria a harmadik legnépszerűbb befogadó ország. Az egyes országok között jellegzetes migrációs csatornák alakultak ki, melyekben folyamatos az áramlás.

A kibocsátó ország taszító, illetve a befogadó vagy célország vonzó tényező, mind a migráció megindulásában, mind pedig fenntartásában lényeges szerepet játszanak ( Massey et al.2001).

A kibocsátó országban a megélhetés biztosításának kilátástalansága, magas munkanélküliség, alacsony bérek, a földtulajdon elvesztése, a krízishelyzetek gyakori ismétlődése, arra kényszeríti az érintetteket, hogy máshol keressenek boldogulást. Erre ösztönöz még a munkaalkalom, a magasabb bérek ígérete a szóba jöhető befogadó célországban. Klasszikus elméletek azt állítják, hogy a két ország közti jelentős bérkülönbségek a migráció strukturális előfeltételét képezik. Akinek otthon biztos munkahelye és elismert un. társadalmi presztízsű foglalkozása van, az kevésbé érez késztetést arra, hogy elhagyja az otthonát.

Felmerül a kérdés, hogy a fogadó vagy kibocsátó országnak előnyös-e a migráció. A kibocsátó országok az „agyelszívás” jelenségét említik hátrányként, ami azt jelenti, hogy a jól képzett szakemberek képzésének költségeit az ő közösségük (állam) finanszírozta, ugyanakkor ennek haszna majd a befogadó országot gazdagítja. A befogadó országok félelme, hogy a bevándorlók növelik a versenyt a munkapiacon, elveszik a munkahelyeket az őslakók elől, ill. lenyomják a béreket.

Az igazság valahol félúton van, mert igaz, hogy a migránsok képzését a kibocsátó ország fedezte, de azok megélhetését valószínűleg nem tudta biztosítani. csak a munkanélküliek számát, ill. a szociális kiadások összegét növelték volna. A befogadó országokban pedig nyílván volt kereslet a bevándorló alacsonyabb bérigényű munkájára, hiszem, ha lenne hazai munkaerő, akkor a munkáltatók a hazai munkavállalókat foglalkoztatnák elsősorban. A letelepedés második fázisában rendszerint megérkeznek a bevándorlók családtagjai is, és ők a befogadó ország szociális rendszerét terhelik. Ezek mellett számtalan pro és kontra érv felsorakoztatható a be és kivándorlás megítélésekor, ezért igen alaposan végig kell gondolni a rövid és hosszú távú költségeket, ezek arányait (Spéder Zs. 2006)

Hazai áttekintés

A rendszerváltozást követő határnyitás és a személyek szabad vándorlása új időszakot nyitott a nemzetközi vándorlásban. Magyarország fokozatosan részévé vált az európai migrációs térségnek. Hasonlóan a nyugati államokhoz, érintik a nemzetközi krízisek következtében kialakuló vándorlási hullámok. Mi is célországgá váltunk, és a külföldön megélhetést kereső honfitársainknak sem kell azzal számolniuk többé, hogy nem térhetnek vissza Magyarországra.

Nehéz megbecsülni a tőlünk kivándorlók és az ide bevándorlók számát és a kettő különbségéből adódó vándorlási egyenleget. A Tóth –Pál Péter által végzett becslés szerint 80-100 ezer főre becsülhető azok száma, akik rendszerváltozás és az ezredforduló között hagyta el az országot és tartósan külföldön élt. A magyar vándorlóknak is megvan a maguk hagyományos migrációs csatornája. Döntően Németországban és Ausztriában élnek.

A Magyarországra érkezők több mint fele Romániából jött, ezenkívül Ukrajna és a volt Jugoszlávia részesedett lényeges 10% körüli hányaddal. A tartósan Magyarországon élők egy része tovább vagy visszaköltözik, tehát nem minden belépő marad végérvényesen az országban.

Magyarországra irányuló vándorlás okai a különböző országcsoportokban eltérőek. Az EU régebbi tagállamaiból érkezők többsége a globalizációnak és az európai integrációnak köszönhetően kialakuló gazdasági kapcsolatok előnyeit szándékozik kihasználni, munkát akar vállalni. A szomszédos országokból érkezők migrációját a munkavállalási, családi és etnikai vonatkozások együttesen motiválják. Erről átfogó képet ad egy reprezentatív kutatás, melyet 2001-ben bevándorlási státuszt kapottak körében végeztek (Gödri – Tóth 2005). A kutatás megállapította, hogy a vándorlásban lényeges szerepet játszott a magyarországi lényegesen jobb életszínvonal (szívó-hatás) a kibocsátó ország kilátástalannak ítélt gazdasági és politikai helyzete, illetve az elszenvedett kissebségi hátrányok (taszító– erők). Lényeges szerepet játszott a kapcsolatháló, az érintettek mindegyikének volt Magyarországon letelepedett rokona vagy barátja.

Az érintettek körében a jövőbeli bizonytalanságok kiküszöbölése, az életszínvonal emelése, a munkavállalás, a menekülés a nehéz gazdasági körülmények és kissebségi feszültségek közül, a családi kapcsolatok rendezése mind a migráció megindulásakor (1987-1992) mind pedig az ezredfordulón megjelenik magyarázó faktorként. A kezdeti időszakban nagyobb szerepet kaptak a kissebségi feszültségek és a nemzeti azonosulás lehetőségei, ill. a kilátástalan gazdasági körülmények, az ezredfordulón már a nemzetközi migráció mindenütt ismert mozgatórugói a gazdasági és családi okok kerültek a középpontba.

A kutatók a klaszterelemzés módszerével négy csoportba sorolták a motivációkat:

  1. Etnikai migráns: akiknél a kissebségi helyzet jelentette a vándorlás kiváltó okát.
  2. Gazdasági migráns: akiket leginkább az életfeltételek javításának szándéka, a gyerekek jövője iránti aggodalom késztetett vándorlásra.
  3. Karriermigránsok: képességeik jobb kihasználásának, szakmai előrejutásuknak a lehetősége a motiváló tényező.
  4. Családegyesítő migránsok: a szekunder migráció alanyai, követik a családból elvándorolt, a fogadó országba sikeresen integrálódott személyeket. (Spéder Zsolt 2006.)

A nemzetközi vándorlás kérdése hetek óta borzolja a hazai és európai kedélyeket. A migrációs hullámok és az ehhez társult, leginkább generált félelmek.

Az elmúlt hetekben szemtanúja vagyok  a média  minden szintjén -TV, újság, internetes portálok , de ide sorolom a Facebook-ot is- megjelenő zavarkeltésnek, magyar lakosság egyéni szinten jelentkező agressziónak, előítéletességnek, gyűlöletnek, ami sokszor tudatlanságból, előítéletből fakad.

A magyarországi társadalom nemzettudatát, nemzeti összetartozás érzését kétféleképpen jellemezhetjük, és tesszük is. Ezek szélsőségesen ellentétes vélemények. Az egyik szerint a magyar társadalomban széles körben elterjedt az agresszív nacionalizmus, a másik szerint a magyar társadalomból messzemenően kiveszett a nemzeti identitás érzése. Ahogy figyelem a magyar emberek viselkedését, megnyilvánulásait, - szóban, írásban, de akár cselekedeteikben is - személyes véleményem is időről időre e két vélemény között változik, akár napjában többször is.

Fontos kérdés, hogy mikor megy át a nemzettudat agresszív nacionalizmusba, idegengyűlöletbe, a kisebbségek kirekesztésébe.

A nagy nemzeti kudarcok, háborús vereségek, gazdasági válságok elősegítik az agresszív nacionalizmus megerősödését. Ilyenkor az ellenséges nemzet, vagy valamely belső kisebbség bűnbakká nyilvánítása megoldás lehet a frusztrációérzés leküzdésére. Az agressziót növeli, ha a társadalmon belül egy kisebbségi csoport valamely oknál fogva privilegizált helyzetben van. (szerk)

Négy szociálpszichológiai elmélet van arról, hogy mi okozza egyéni szinten az előítéletes gondolkodást és a diszkrimináló viselkedést.

  1. Az előítélet és a diszkrimináció olyan egyéneknél erősödik meg, akik súlyos frusztrációkat szenvedtek, sikertelenek voltak és a sikertelenség okát másokra akarják hárítani.
  2. Az autoritárius (önkényes) személyiségű emberek hajlamosak az előítéletes gondolkodásra és az agresszív viselkedésre a más csoportba tartozókkal szemben. Az autoritárius személyiségtípus meghatározott nevelési gyakorlatok terméke.
  3. Az előítéletek és a diszkrimináció egyszerűen hatalmi és anyagi érdekeket szolgálnak. Azok hirdetnek negatív előítéleteket és azok követelnek vagy alkalmaznak diszkriminációt kissebségek ellen, akik hatalmukat akarják növelni, vagy gazdasági helyzetüket akarják javítani a kissebség elnyomása révén.
  4. Az előítéletek, a sztereotípiák és a diszkriminációs viselkedés mályen be vannak ágyazva a társadalom kultúrájába, és a szocializáció révén sajátítja el őket az egyén ( Allport 1977). Ezek tehát nem velünk születettek, hanem tanuljuk őket, továbbá a társadalom kultúrájától függ, hogy kikkel szemben vannak előítéleteink és kikkel szemben alkalmazunk diszkriminációt.

Az 1990-es évek elejéhez képest ma is komoly jelentősége van annak, hogy az állam-szervezeti keretek között élő népességeknek milyen a nemzeti, etnikai összetétele, hogyan jellemezhető a kissebség és a többség viszonya. A globalizáció, a nemzeti keretek fölötti együttműködés – pl. EU- nem oldja fel a nemzeti hovatartozás és a kisebbségi azonosság tudatát, sőt a tágabb közösséghez való kapcsolódás erősíti ezt a korábban természetesnek tartott kötödést ( Hondrich 1999), és nem egységesíti Európa népességét. A mindent átfogó piac sem szünteti meg a különböző csoportok közti egyenlőtlenségeket.

Az elmúlt évtizedek bevándorlói alkotta etnikai kissebségek integrációja és beilleszkedése ma Európa legtöbb országának égető társadalmi és politikai problémája. Mind eltérő nemzeti, etnikai, vallási hovatartozásuk, mind különböző létszámarányuk folytán a kisebbségek más tennivalókat generálnak Európa különböző államaiban. E kisebbségek helyzetének alakulását korábban az asszimiláció fogalomkészletével írták le, ma azonban az integráció dimenziói (gazdasági, kulturális, civil, identifikációs) és problémái uralják mind a szakmai diskurzust, mind pedig a politikai programok kimunkálását.

Az európai országokba bevándorolt kisebbségek tagjainak ma általában az átlagosnál alacsonyabb az iskolai végzettsége, hátrányosabb a munkapiaci helyzete, főképp alacsonyabb jövedelemmel járó és bizonytalanabb pozíciókat foglalnak el, magasabb körükben a munkanélküliség. Ez annak a következménye, hogy munkavállalóként elfogadják a többségi társadalom tagjai által üresen hagyott, marginális státuszokat. Ezek alacsony presztízsű, kevés mobilitást kínáló státuszok. Foglalkoztatási szintjük alacsony, ami abból adódik, hogy a munkavállalókat időközben családtagjaik is követték, akik körében magas az inaktívak aránya. Az első generációs migránsok gyenge, ill. féloldalas integrációja érthető jelenség. Sokan csak ideiglenesen, átmeneti céllal érkeztek a fogadó országba, felnőttként tanulták meg annak nyelvét, és lehetőségeik is korlátozottak voltak a kulturális minták elsajátítására.

Ma a kutatások döntően azokra a második generációs migránsokra koncentrálnak, akiknek szülei még külföldön, de ők a fogadó országban születtek. Ez a nemzedék már születésétől fogva a befogadó ország intézményrendszerében él, azt használva nő fel, így elvben lehetősége van arra, hogy a többségi társadalom tagjaihoz hasonló státuszokat szerezzen meg. A második generációs migránsok általában jobb helyzetben vannak, mint szüleik, de létfeltételeik az eredeti népességétől általában elmaradnak ( Seifert 1999).

Természetesen számos egyéb tényezőtől függ az, hogy a kisebbségi etnikum tagjai milyen módon kapcsolódnak be a többségi társadalomba, teljesen átveszik-e a befogadók mintáit, nyelvét, kultúráját vagy bizonyos téren megtartják etnikai különbségeiket. Bizonyára szerepet játszanak ebben a többségi társadalomban uralkodó előítéletek, a kisebbségi etnikum azonosságtudatának összetevői, az országonként eltérő befogadási politikák, a többségi és a kisebbségi kultúrák távolságának következményei, a kisebbségi motivációk (Heckmann 2001).

Egy nemzetközi összehasonlításból az derül ki, hogy a magyarok nemzettudatának szerkezete összhangban van , azzal amit más közép-kelet-európai népeknél tapasztalhatunk (Csepeli- Örkény 1998). Az idegenekkel szembeni ellenérzés az idősebbek, az alacsonyabb végzettségűek és a munkaerőpiacról kivonulók között erősebb a xenofóbia. E társadalmi csoportok jobban tartanak attól, hogy a bevándorlók veszélyeztetik jóléti helyzetüket, veszélyt jelentenek számukra a munkapiacon. Ezt a jelenséget nevezik „jóléti sovinizmusnak” (Spéder Zs.2006)

A napokban megjelő cikket szó szerint teszem közzé. Szaló Csaba minden szavával egyetértek.

Naponta érkeznek a képek, az új hírek a Földközi-tengeren átkelő menekültáradatról. A lélekvesztőiken egy szebb világ felé tartók tízezrei közül idén eddig több mint 1700-an fulladtak a tengerbe.

A szerencsésen partot érők elhelyezésében azonban Európa nem jeleskedik, még ha Ferenc pápa tavasszal, az elvándorlók és a menekültek világnapjára írt levelében a bevándorlókkal szembeni előítéletek, a gyűlöletszítás, a bűnözőkkel való azonosítás ellen emelt is szót. Különösen a pávatáncot járó V4-ek országaiban – Szlovákiában is – erősödik az idegengyűlölet; vezető politikusok is fülsértő hangon tesznek egyenlőségjelet a bevándorlók befogadása, illetve a terrorizmus és a menekültek közé. Van-e szolidaritás? A kérdést Szaló Csaba szociológussal, a Brünni Masaryk Egyetem szociológiai tanszékének vezetőjével feszegetjük.

Tanár úr, a mai európai társadalmak számára mennyiben jelent dilemmát az egyre fokozódó menekültügy?

Szociológusként, kényszerűség helyett, inkább adósságot mondanék. Mert azok a gondok, amelyek az utóbbi esztendőkben Afrikában, a mediterrán térségben, Szíriában és másutt a felszínre törtek, nem egyik napról a másikra keletkeztek. Eredőik még a múlt század derekán keresendők, amikor számos posztkoloniális ország fölszabadult, és a nyugati társadalomfejlesztési minták tapasztalatainak híján, demokratikus átalakulás nélkül indult ösztönös fejlődésnek. Az onnan elvándorlók eddig is tízezrével jöttek Európába, csupán kevés szó esett róluk. Jellemző példája ennek a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő Csatorna-alagút, ahol többnyire afrikai migránsok, egyesek már akár évek óta, abban a reményben „táboroznak”, hogy sikerül bejutniuk Angliába. Vagy nézzük aktuálisan Magyarországot, ahol idén  mindössze húszezerrel több a menekült, mint tavaly volt, érdemben mostanáig mégsem hallottunk szinte semmit erről a gondról. A menekültügy mára viszont európai viszonylatban lépett túl egy érzékenységi pontot. Amíg erre a politika hamarjában tüneti kezelést keres, és előbb-utóbb valószínűleg talál is némi megoldást, addig a szociológus tényként tekint a problémakörre. Azt kutatja, hogy tágabb összefüggésekben mi zajlik a már nálunk, illetve Európa más országaiban tartózkodó migránsok körében.

Mi zajlik tehát?

Egy bizonyos idő múltán általában enyhülnek a feszültségek. Jó példája ennek Spanyolország, ahol már nemcsak a paradicsom- és uborkaültetvényeken dolgoznak főként bevándorlók, hanem az egészségügynek az időseket és a betegeket ellátó szociális feladatait is jobbára ők végzik. Vagy itt vannak a prágai kórházak, amelyekben a segédszemélyzet jelentős hányada ukrán. Kezdve a takarítónőktől a kuktákon és a szakácsokon át egészen a nővérekig. Az ilyen szolid állapot fokozatosan alakul ki. A bevándorló megleli a helyét és beilleszkedik, és az érintett társadalmaknak szintén szükségük van ezekre az emberekre. Ugyanakkor azt se tévesszük szem elől, hogy a mi polgáraink viszont Ausztriában, Nagy-Britanniában, Németországban, esetleg a tengerentúlon keresik boldogulásukat; miközben hasonló szándékkal Olaszországon, Görögországon és a Balkánon át újabb tízezrek igyekeznek elérni Európa jobb sorsú országait.

E „népvándorlás” révén vége a múlt századból hagyományozódó európai multikulturalizmusnak, vagy új szakaszba lépve csak most kezdődik igazán?

Tetszik vagy nem, de az utóbbi a valószínűbb. Csak a dolgok üteme kérdés. Például Dániában ma már az emberek cirka 15 százaléka betelepült. Általában sok múlik a célországok társadalmi fejlettségén. A nyugat- és észak-európai országok gyakorlata azt mutatja, hogy a hosszabb-rövidebb ideig ott-tartózkodó, vagy akár végleg letelepedő bevándorlók befogadása bár nem zökkenőmentes, végeredményben sikeres folyamat.

Elég ezt a jelenséget pusztán tudomásul venni?

Nem. Ezeket az embereket segíteni kell, hogy tapasztalatokban és javakban gazdagodva esélyük legyen szabadon mozogni, és ha az élet úgy hozza, újra hazamenni. Fontos, hogy lehetőleg ne illegalitásban, alvilági elemekkel kapcsolatba kerülve kelljen szerencsét próbálniuk. Az ilyen kényszerhelyzet, illetve a velük szemben gerjesztett gyűlöletkeltés, a kirekesztés, az elzárkózás ugyanis könnyen a maffiák karjába sodorhatja őket.

Az Európába érkező váratlan menekültáradat jóindulatú elosztása a gondok kezelésének egyik, viszonylag rögös útja. Ön szerint egyáltalában elejét lehet/ lehetne venni ennek a tömeges migrációnak?

Falak húzásával, kerítések építésével semmiképpen! Az ilyesmi nem tartóztat föl, pusztán eligazít, hogy merrefelé találni a kerülőutakat. De az is lényeges, hogy a szó eredeti értelmében képesek legyünk megkülönböztetni a menekülteket és a bevándorlókat. Egyikük élethelyzete sem egyszerű, az indítékaik azonban más-más módon kezelendők. Végül, de nem harmadsorban, azokban az országokban volna kívánatos gyökeres társadalmi változásokat elérni, ahonnan ezek az emberek saját kiúttalanságukban elvándorolnak. Líbiától Eritreán át Szíriáig végre békét, gazdasági feltételeket, megélhetési és művelődési viszonyokat teremteni. Bár az is igaz, hogy a szóban forgó térség országaiba – például a fejlesztési alapok és a humanitárius támogatások révén – jelenleg is sok segély érkezik; ám nyilván nem csak a szociológusban merül fel a kétely, hogy e javak elosztása a helyi lakosság érdekeit vagy inkább egyesek meggazdagodását szolgálja-e.

Szociológusként mi az ön személyes véleménye a migránsok eddig sohasem tapasztalt áradatának kilátásairól Európában?

Nézze, ha lehetek kissé cinikus, akkor a jelen szituáció még kihozható egy bölcs döntetlenre. A mainál önzetlenebb emberiességgel még sanszunk van felülkerekedni a most eléggé kaotikus állapoton. Számomra ugyanis épp ez a tanácstalanság jelzi azt, hogy nekünk szól a vekker. Ez a dermedt tétovaság nem annyira a menekültekről, hanem elsősorban rólunk szól. Arról, hogy Európa országai befogadók-e vagy ellenszenvet mutatók. Mert ha valakinek a menekültekkel kapcsolatosan félelmei vannak, akkor tanácsos önmagában felvetni, vajon bízik-e a hazai hatóságokban, a határőrizeti és rendvédelmi szervekben; hogy szerinte hatékonyan működnek-e a társadalmi intézményeink, teljesít-e az egészségügy? Vagy eltűnődni azon, mi a szerepük az üresen álló és kihasználatlan épületeinknek, ahol menekülteket lehetne elhelyezni – avagy bölcsebb-e rögvest petíciókat szövegezni befogadásuk ellen.

Az Európai Unió menekültelosztási kvótáit jó megoldásnak tartja?

Nem optimális kiút, ugyanakkor az európai szolidaritást próbálja megteremteni, a zárt szívűbb országokban pedig kikényszeríteni. Elvégre vak, aki nem látja, hogy mozgásban a világ. Ahogy azt sem árt tudatosítani, hogy évtizedeken át hányan vándoroltak ki tőlünk az úgynevezett reális szocializmus országaiból a világ boldogabb tájaira!

Az efféle „feledékenység” jellemzi a menekültügyben kiváltképpen tartózkodó országok mostoha hozzáállását?

A tétovázás már az ukrajnai válság kezdetén megmutatkozott. Egyébként már Jacques Chirac korábbi francia államfő utalt rá, hogy a kelet-európaiak szinte csak a saját hasznukat látva sürgetik az európai együttműködést. Az EU-t pedig inkább olyan intézménynek tekintik, amelyből a terhek egyenlőbb elosztása helyett főként hasznot lehet húzni. A jelenlegi menekültügyi huzavona is jelzi, ki a szolidáris, illetve ki nézi csak a saját önös érdekeit. Ez utóbbi a migráció kezelésének hibás eszköze, és legföljebb a szavazatszerzés rövid távú céljait segíti. Társadalmi szempontból ennél jóval fontosabb azt látni, hogy a munkaképes korú lakosság folyamatos csökkenése miatt a gazdaságnak szüksége van a bevándorlókra. Sőt! A negatív gazdasági következményeket, hosszabb-rövidebb távon, valószínűleg pont a bevándorlás ösztönzésével lehet a leginkább orvosolni. Persze, ez társadalmi feszültségekkel is járhat, de az a bevándorlók integrációjának okos segítésével rugalmasan oldható. Ezért a migránsokat egyszerűen be kell vezetni a társadalomba. Lehet, hogy nemcsak csehül, szlovákul vagy magyarul kell őket megtanítani, hanem használható szinten angolul vagy németül is, hogy tágabb körben tudjanak érvényesülni. Hogy ez a kapunyitás egy-egy országban pillanatnyilag 70 vagy 700, netán 7000 bevándorlót érint-e, szerintem most másodlagos kérdés. Ugyanis a közeljövőben majd lépéselőnyt jelent, ha pár év múlva, várhatóan, még komolyabb lesz Európa-szerte a menekülthelyzet.

A szociológus miben látja a 21. századi multikulturalizmus gyakorlati alaptételét?

Egy általánosan érvényes liberális alapelvben: addig terjed a szabadságom, amíg ezzel más szabadságát nem korlátozom. Konkrét példával élve: az viseljen ott és akkor turbánt, aki és ahol akar; ám az illető ne akarja, hogy körülötte mindenki turbánt viseljen! És hát viszont is: én elfogadjam, hogy számára az a természetes, mert úgy nevelődött. Őneki kell elhatároznia, hogy az európai közegben mikor kíván kivetkőzni a turbánviseletből. Mert ha lerántjuk a fejéről, az ellenszenvet válthat ki benne, elvégre a tolerancia csakis kölcsönös lehet. Németországban az elmúlt évtizedek integrációs gyakorlata azt mutatja, hogy a muszlim vallású emberek akkor képesek könnyebben beilleszkedni, ha akár minaretet is engedélyezünk nekik. A tapasztalatok többsége azt jelzi, ha ez nekünk nem szúr szemet, akkor a migránsok zöme sem fog bezárkózni annak falai közé. Ellenkezőleg, nyitottabbá és érdeklődőbbé válhatnak az európai vallási és kulturális hagyományok iránt. A kölcsönös kompromisszumok híján bezáródó ajtók viszont könnyen gettósodáshoz, mindkét oldalról konfliktusokhoz vezethetnek.

A jövőben tehát az államnak lesz az eddigieknél is nagyobb kötelessége mind a többség akaratát, mind a kisebbség védelmét szavatolni?

Igen. Az állam megkerülhetetlen feladata a jogrend védelme, beleértve a kisebbségek jogainak képviseletét is. Legyen szó az őshonos kisebbségek vagy a bevándorlók demokratikus jogairól. Mert ha megszakad a természetes kommunikáció a különböző csoportok – például az integrálandó migránsok és a helyi lakosság között –, akkor bizony robbanásveszély keletkezhet. A közösségeknek egyszerűen meg kell találniuk az egymáshoz közelítő utakat. Alkalmazott tudományként éppen a szociológia is bizonyítja, hogy akarva-akaratlanul, de egyre multikulturálisabbá fejlődő társadalmakban élünk, noha ez nem jelenti „kötelezően” a tradíciókhoz való ragaszkodás, a gerincesség feladását. Igaz, meg lehet próbálni asszimilálni, falakat húzni, kizavarni, egyéb módon megkeseríteni az immigránsok életét, de ettől maga az ügy még terítéken marad. Mert napjainkban egyszerűen kikerülhetetlen mind a téma, mind az egyre terebélyesedő menekültügy. Annak ötven árnyalata rólunk szól. Saját magunk viszonyáról ahhoz, amiben élünk. Forrás: http://ujszo.com/napilap/interju/2015/07/24/kapuzaras-vagy-kapunyitas-0

 

 

Szerkesztette: Szabó Nelli 2015-09-10

Csatolt anyagok letölthetők PDF formátumban!

Felhasznált irodalom: Andorka R. _Bevezetés a szociológiába (2006 OSIRIS), Bukodi Erzsébet_Társadalmi mobilitás Magyarországon (2002), Örkény Antal_ Menni vagy maradni (2003)